Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
Demasko-ergo.nl is een website van Demasko V.O.F., gevestigd in Tilligte, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder het kvk-nummer 69345694. Klant: ‘een wederpartij die een natuurlijk persoon is’.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Demasko V.O.F., en een Klant waarop 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Demasko V.O.F., deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Demasko V.O.F., voor de uitvoering waarvan door Demasko V.O.F. derden dienen te worden betrokken. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Demasko V.O.F. en zijn directie. 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5. Indien deze of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Demasko V.O.F. en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. Indien Demasko V.O.F. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Demasko V.O.F. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 9. Demasko V.O.F. behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van hun internetsite te wijzigen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van Demasko V.O.F. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2. Demasko V.O.F. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Demasko V.O.F. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Demasko V.O.F. anders aangeeft. 5. Een samengestelde prijsopgave Demasko V.O.F. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Voor grote bestellingen met meer dan 20 producten, dient er contact worden opgenomen met Demasko V.O.F. via de mail info@demasko.nl.

Artikel 4. Orderbevestiging en overeenkomst
1. Nadat Demasko V.O.F. de bestelling heeft ontvangen, Demasko V.O.F. binnen 3 werkdagen de order bevestigen, tenzij van Demasko V.O.F. in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met de klant zal nakomen. 2. Zodra Demasko V.O.F. de bestelling heeft ontvangen en de betaling bevestigd is, wordt de order door Demasko V.O.F. geaccepteerd en uitgevoerd binnen 1-4 werkdagen. Mocht een product (tijdelijk) niet leverbaar zijn, dan wordt dit product vervangen door een gelijkwaardig alternatief. De klant wordt via email hiervan op de hoogte gebracht. Demasko V.O.F. behoudt zich het recht voor om gedane betaling niet te accepteren en zodoende om wat voor reden dan ook, de order niet te bevestigen. Redenen kunnen o.a. zijn: problemen met productvoorraad, problemen bij ontvangst van een order of problemen om een bestelling volledig te krijgen. Echter ook andere problemen kunnen reden tot afwijzing van een order zijn. 3. De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Demasko V.O.F. gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Demasko V.O.F.. 4. De administratie van Demasko V.O.F. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Demasko V.O.F. verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Demasko V.O.F. verrichte leveringen. Demasko V.O.F. erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 5. Prijzen
1. Het totaalbedrag dat op de orderbevestiging staat is definitief en is incl. de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en vervoer. 2. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de klant zal Demasko V.O.F. een aparte factuur naar een door de klant aangegeven adres sturen. 3. Demasko V.O.F. heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt de klant via email hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij het recht zijn bestelling, gedurende de 2 daarop volgende dagen te annuleren. Demasko V.O.F. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in haar prijzen of voorwaarden.

Artikel 6. Levering
1. Demasko V.O.F. zal, zodra de order is geaccepteerd, de goederen binnen enkele werkdagen verpakken en overhandigen aan de koerier die vervolgens het pakket zal leveren op het adres dat door de klant is aangegeven, mits anders vermeld. 2. Demasko V.O.F. heeft hier geen controle over de handelingen van de koerier en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Mogelijke vertragingen, die veroorzaakt zijn door de post, zijn voor risico van de klant. 3. De verzendtijd gaat in op het moment dat het pakket wordt overhandigd aan koerier. 4. Alle kosten betreffende de aflevering zijn voor rekening van de klant. 5. De klant is verplicht de gekochte goederen in ontvangst te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand wordt gesteld. 6. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen of nalatig is om aanwijzingen of het correcte adres te geven, noodzakelijk voor de aflevering, zullen de voor levering bestemde goederen worden opgeslagen voor risico van de klant. De eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze goederen zullen voor rekening van de klant zijn. 7. Demasko V.O.F. zal op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kunnen
worden voor bederf of het over een bepaalde consumptiedatum heen zijn van goederen omdat de klant niet in staat was deze op tijd op te halen. 8. Indien een pakket zoek raakt, kan door Demasko V.O.F. een onderzoek worden gestart bij de koerier. Als uit het onderzoek van de koerier blijkt dat het pakket zoekgeraakt is, heeft de klant recht op een compensatie. Voor vertraging bij de Post heeft de klant geen recht op een terugbetaling. 9. Indien Demasko V.O.F. gegevens nodig heeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Demasko V.O.F. ter beschikking heeft gesteld. 10. Deze voorwaarden gelden alleen voor adressen in Nederland. Mocht er een gewenste levering in het buitenland plaatsvinden, gelden er andere voorwaarden en dient er contact opgenomen worden met info@demasko.nl

Artikel 7. Garantie
1. Demasko V.O.F. zal er alles doen om er voor te zorgen dat de bestelde goederen zo zorgvuldig mogelijk behandeld worden zodat deze voldoen aan de omschrijving zoals gemaakt op de website en het tijdstip dat de order was geplaatst. 2. Bovengenoemde garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de producten verwacht mag worden of als gemeld wordt: consumeren voor, indien dit van toepassing is. 3. Er zal geen garantie gegeven worden op goederen waarvan duidelijk is dat a. het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik, b. wanneer de klant of derden wijzigingen aan de goederen hebben toegebracht of getracht hebben toe te brengen zonder kennis hiervan of schriftelijke bevestiging hiervan, c. indien de goederen gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zijn niet waren bestemd.

Artikel 8. Ontvangst
1. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen een 48 uur na ontdekking per email aan Demasko V.O.F. via info@demasko.nl te worden gemeld, met vermelding van het nummer op de pakbon. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Demasko V.O.F. in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Demasko V.O.F. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 2. Een niet zichtbaar gebrek dient binnen vijf dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Demasko V.O.F. met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Demasko V.O.F. gerechtigd om alle kosten voor vervanging, inclusief administratie en verzendkosten, in rekening te brengen. 3. Indien de klant ingevolge bovenvermeld artikel tijdig heeft gereclameerd, blijft hij/zij verplicht tot afname en betaling van de gekochte goederen. Indien de klant wenst de voornoemde goederen te retourneren, dient hij/zij daarover contact op te nemen met Demasko V.O.F.. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening teruggestuurd worden indien Demasko V.O.F. hiermee schriftelijk ingestemd heeft.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Indien Demasko V.O.F. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. Indien door Demasko V.O.F. geleverde goederen niet in de juiste staat verkeren, is de aansprakelijkheid van Demasko V.O.F. jegens de klant beperkt tot hetgeen in onze voorwaarden onder “garanties” is geregeld.
3. Indien de producent van de geleverde goederen aansprakelijkheid is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Demasko V.O.F. beperkt tot het vervangen van dit (of deze) goed(eren) dan wel terugbetaling van de aankoopprijs. 4. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar keuze van producten en het opslaan daarvan. Demasko V.O.F. is niet aansprakelijkheid indien ontstane schade is te wijten aan opzet, schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant. 5. Demasko V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Demasko V.O.F. is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 6. Demasko V.O.F.. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. a. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Demasko V.O.F. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Demasko V.O.F. toegerekend kunnen worden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 7. Demasko V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 8. Indien Demasko V.O.F.. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Demasko V.O.F.. beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 9. De aansprakelijkheid van Demasko V.O.F. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Demasko V.O.F. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Overdracht van risico
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11. Betaling
1. Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 2. Betaling dient vooraf te geschieden via iDeal of Paypal. Afhandeling en verzending van de bestelde goederen vindt plaats nadat de klant heeft betaald. In overleg is betaling op rekening mogelijk. 3. Overeenkomstig de wet op de persoons registratie zal geen enkele informatie doorgegeven worden aan derden. 4. Prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 12. Het recht tot beëindigen van de overeenkomst
1. De klant heeft gedurende 14 werkdagen het recht de koop zonder opgave van redenen te beëindigen. Dit moet schriftelijk aan Demasko V.O.F. worden meegedeeld. Alle gemaakte kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor rekening van de klant.
2. De klant kan alleen daadwerkelijk de koop zonder opgave van redenen beëindigen indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Artikel 13. Klachten
1. Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen wegens breuk, beschadiging, of verkeerde levering, dient de klant Demasko V.O.F. daarvan op de hoogte te brengen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen. Indien Demasko V.O.F. geen klacht van de klant ontvangt binnen bovenvermelde termijn, word elke levering geacht overeen te stemmen met de bestelling.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
1. Demasko V.O.F. behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet, en andere intellectuele wet- en regelgeving. 2. Demasko V.O.F. is eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden applicaties, merken en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website. Concept, structuur, lay-out en design zijn exclusief eigendom van Demasko V.O.F. 3. Mochten bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan slechts alleen dor hem/haar en deze zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Demasko V.O.F. vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.

Artikel 15. Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Demasko V.O.F. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Demasko V.O.F. toerekenbaar is. 2. Indien Demasko V.O.F. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Demasko V.O.F.. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Demasko V.O.F., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Demasko V.O.F. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 16. Overmacht
1. Noch Demasko V.O.F. noch de klant zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Demasko V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Demasko V.O.F. niet in staat is de verplichtingen na te komen. 3. Demasko V.O.F. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden als hierboven omschreven intreden nadat Demasko V.O.F. haar verplichting had moeten nakomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Demasko V.O.F. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Privacy Regeling Artikel
1. De persoonsgegevens, die door U zijn ingevoerd, zijn opgeslagen, worden alleen gebruikt voor het verspreiden van reclamedoeleinden van Demasko V.O.F.. Indien U geen gebruik wenst te maken van deze mailinglist, kan U zich bij te allen tijde afmelden door ons een e-mail te sturen naar info@demasko.nl 2. Alle persoonsgegevens worden bij Demasko V.O.F. opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Demasko V.O.F.
Beusemkolkweg 8
7634 PA Tilligte
0541 700 285
info@demasko.nl